Kannanotot

17.2.2022  Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan skenaariot

Lauttasaaren Sosialidemokraatit ry pitää tärkeänä, että osayleiskaavaa suunniteltaessa asuinympäristö paranee nykyisille ja tuleville asukkaille, ja että siinä otetaan huomioon liikenteen ja liikkumisen tarpeet Helsingin lähikunnista ja Länsisatamasta. Maltillista täydennysrakentamista, jolla turvataan asukkaille koteja ja yrityksille toimitiloja, pidämme hyväksyttävänä.  Meren täyttöjä tulisi käyttää vain, jos ne ovat tarpeellisia tulvauhkien torjumiseksi ja rantaraitin toteuttamiseksi. 

Pidämme tärkeänä, että satamatunnelin suunnittelu ja toteutus ei odota tämän osayleiskaavan lopullista hyväksymistä.

Skenaariossa 1, Hillitty kasvu, olevaa Länsiväylän nopeusrajoituksen laskemista 60 km/h pidämme kannatettavana. Väylän aiheuttama meluhaitta tullee vähenemään myös autokannan sähköistyessä.   Jäljelle jää lähinnä rengasmelu. Kaikissa skenaarioissa baana ja rantareitti ovat saaren pohjoisosassa, mikä on erinomainen suunnitelma esimerkiksi työmatkapyöräilylle. Nykyinen kauttakulkupyöräily Lattasaarentietä pitkin on haastava pyöräilijöille ja aiheuttaa jalankulkijoille toistuvasti vaaratilanteita.

Skenaarioissa 2 ja 3, Kantakaupunki ja Keskustan urbaani jatke, merentäytöt aiheuttaisivat kohtuutonta ja pitkäaikaista haittaa koillislauttasaaren, erityisesti Pohjoiskaaren, asukkaille.  Emme myöskään luota siihen, että näiden skenaarioiden toteuttaminen toisi kaupunkiin lisää kohtuuhintaisia asuntoja, joita julkisten ja yksityisten palveluiden työntekijät tarvitsevat.

Metro on Lauttasaaren joukkoliikenteen perusratkaisu. Pikaraitiotie tai perinteinenkin raitiotie olisivat osittain päällekkäiset investoinnit metron kanssa, joissa on samoja etuja ja haittoja. Haittoina ovat kalleus, joustamattomuus reiteissä rakentamisen jälkeen, liikenteen pysähtyminen häiriö- ja onnettomuustilanteissa ja harvassa olevat pysäkit. Nopeus on kumpienkin etu. Modernit, sähköön perustuvat metron liityntäratkaisut, joilla varmistetaan sujuva kulku niin Katajaharjusta, Vattuniemestä, Pohjoiskaaren alueelta kuin uusiltakin rakennusalueilta, ovat tutkimisen arvoisia.

Jatko suunnittelussa pidämme seuraavia asioita etusijalla:

  • Suunnittelu antaa mahdollisuuden parantaa julkisia palveluita kuten sosiaali- ja terveyspalveluita esimerkiksi ikäihmisille.  Tarve ulko- ja sisäliikuntatiloille kasvaa asukasmäärän noustessa. Saarella on nyt hyvin vähän julkisia tiloja kansalaisjärjestöjen ja liikuntaryhmien toiminnalle.
  • Lauttasaaren tärkein vetovoimatekijä on luonnonmukaiset meren rannat, joilla on tilaa ja oikeus oleskella ja liikkua. Rantaluonto kuormittuu ja kuluu kohtuuttomasti asukasmäärän kasvaessa. Arvokkaat luontokohteet, myös meriluonto, on säilytettävä.  Meriekologian tulee olla suunnittelun lähtökohta.
  • Lauttasaaren vanhemman osan katuja reunustavat puut. Asuinrakennusten edessä on tilaa puille ja pensaille eikä talomassat ole umpikortteleita.  Tätä tapaa on syytä jatkaa.

 

 Lauttasaaren sosialidemokraattien jäsentapaaminen 13.10.2022

22.2.2022 Länsiväylän ympäristön yleiskaava

9.6.2021 Vattuniemen asemaakaavaluonnos

6.6.2017

Jalkakäytävä Koivusaaren metroasemalta Isokaarelle

Pitkäaikainen jäsenemme Jorma Westlund on ollut aktiivinen kansalaispalutteen antaja Koivusaaren metroaseman yhteyksissä. Seuraavassa hänen 6.6.2017 päivätty ehdotuksensa Helsingin kaupungin Rakennusviraston projektijohtajalle Jukka Tarkkalalle:

Palautteena esitän harkittavaksi, että suunniteltu jalkakäytävä katettaisiin siltä (pää)osaltaan, n. 100 metriä, joka sijaitsee meluaidan eteläpuolella.
Perusteluna totean, että ko. rinne on erittäin altis vallitseville lounaan-luoteen puoleisille tuulille sekä vesi- ja lumisateille. Kate ko. osalla käytävää suojaisi kulkijoita ja vähentäisi olennaisesti lumesta ja liukkaudesta aiheutuvia huoltotöitä, jotka tällöin rajoittuisivat avoimelle, tavanomaisen jalkakäytävän kaltaiselle osalle meluaidan pohjoispuolelle, Länsiväylältä nousevan liittymän varteen.
Mikäli järjestelystä tulee pysyväisluonteinen, pitäisin perusteltuna selvittää myös sitä, että meluaidan eteläpuoleiseen osaan käytävästä tehtäisiin liukumatot samaan tapaan kuin suurilla lentoasemilla olevat liukuvat kulkuväylät.”


3.3.2008 Uuden hoitomallin vanhustenkeskus Koivusaareen

14.12.2007 Ikääntyneiden oikeudesta hoitoon ja hoivaan säädettävä laki

8.2.2007 Ylen irtisanomiset peruttava

30.10.2006 Työtä, palvelua ja oikeudenmukaisuutta

13.3.2006 Tunnelimetro on paras vaihtoehto

6.3.2006 Päivähoitopaikkoja ja palvelutalo Lauttasaareen